ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್

  • Deep Groove Ball Bearing

    ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್

    ವಿವರಣೆ ಡೀಪ್ ಗ್ರೂವ್ ಬಾಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ 6000 ಸರಣಿ 604.605.606.607.608.609.6000.6001.6002.6003.6004.6005.6006.6007.6008.6009.6010.6011.6012 6200 ಸರಣಿ 624.625.626.627.628.629.6200.6201.6202.6206206206206202 .6212 6300 ಸರಣಿ 634.635.636.637.638.639.6300.6301.6302.6303.6304.6305.6306.6307.6308.6309.6310.6311.6312 6400 ಸರಣಿ 6403.6404.6405.6406.6407.6408.6409.6410.6411.641.